Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT
International Extreme Walking Marathon KIERAT
Strona główna
Homepage
Regulamin
Regulations
Zgłoszenia
Application forms
Uczestnicy / Participants
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Mapy / Maps
Archiwum / ArchiveINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Biuro Turystyczne "LimaTur"
ul. M. Mordarskiego 6, 34-600 Limanowa
zwane dalej ADO.

2. KTO JEST UPOWAŻNIONY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Osobą upoważnioną przez ADO do przetwarzania i zarządzania Państwa danymi jest Sędzia Główny Międzynaraodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego Kierat. Z Sędzią Głównym MEMP Kierat można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kierat2004@wp.pl lub telefonicznie: 504-430-725.

3. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba zgłaszająca swój udział w Międzynarodowym Ekstremalnym Maratonie Pieszym Kierat.
W innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. KOMU ADO POWIERZA DANE OSOBOWE?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji opisanych w pkt. 3 celów mogą one być przekazywane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje ADO, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • dostawcy usług ubezpieczeniowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia zbiorowego NNW uczestników MEMP Kierat;
 • podmiotom powołanym do nadzoru nad bezpieczeństwem zawodników (GOPR, Pogotowie Ratunkowe), w celu prowadzenia akcji ratunkowej i udzielenia pomocy medycznej;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
 • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

  5. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH?

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

  7. CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH?

  Posiadają Państwo prawo żądania od ADO dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  8. CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

  W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO UDZIAŁU W MEMP KIERAT?

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług wynikających z regulaminu MEMP Kierat. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z ADO.

  10. CZY PAŃSTWA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?

  Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.