XVIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2023
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
RODO
Wyniki
Galeria
Mapy
Archiwum


ZGŁOSZENIA


Osoba zgłaszająca swój udział w XVIII MEMP KIERAT 2023
oświadcza, że:
1. regulamin XVIII Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego KIERAT 2023 jest jej znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
2. w maratonie KIERAT startuje na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatorów maratonu;
3. stan jej zdrowia pozwala na start w górskim maratonie pieszym na dystansie 100 km;
4. podane przez nią dane osobowe, adresowe i kontaktowe są zgodne z prawdą.
oraz wyraża zgodę na:
1. wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją maratonu KIERAT zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO;
2. prezentację swojego wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych związanych z maratonem KIERAT.

Zgłoszenia wyłącznie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY będą przyjmowane
do 22-05-2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Zgłoszenie po tym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń i może być przyjęte wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z organizatorami.
Zgłoszenie staje się ważne z chwilą wpłaty wpisowego.
Liczba zgłoszeń ograniczona - maksimum 800 osób.

Wpisowe w wysokości 200 zł od osoby należy wpłacić na konto bankowe:
B.T. LIMATUR, 34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
Bank Spółdzielczy Limanowa 24 8804 0000 0070 0002 2552 0006,
wpisując w rubryce "tytuł wpłaty" nazwę KIERAT 2023 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego wpłata dotyczy. Jeżeli wpłata jest dokonywana jednym przelewem za kilka osób (maks. 3), należy podać ich imiona i nazwiska.
Uwaga! Wpisowe za dzieci do 12 roku życia jest obniżone o połowę.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 23-05-2023 r. (data księgowania na koncie organizatora).
O ile na liście uczestników w kolumnie wpisowe nie pojawi się adnotacja "TAK", podczas rejestracji w biurze maratonu należy okazać potwierdzenie wpłaty wpisowego..

Uwaga:
W razie rezygnacji osoby zgłoszonej z udziału w maratonie, ma ona obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatorów poprzez formularz rezygnacji, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
W przypadku rezygnacji do 22-05-2023 włącznie, wpisowe zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostało przelane z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł. Osobom, które zrezygnują po zamknięciu listy startowej, nie zwracamy wpisowego.