Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT
International Extreme Walking Marathon KIERAT
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
Wolontariat
Wyniki
Galeria
Mapy
ArchiwumPrzed sprawdzeniem komunikatów odśwież stronę

odśwież

OSTATNIE ZMIANY:


21.12.2019 - komunikat nr 1

KOMUNIKAT NR 1/2020
21.12.2019

Rekrutację sędziów do obsady punktów kontrolnych na XVII MEMP KIERAT 2020 rozpoczniemy na początku 2020 roku. Wszystkich chętnych do przeżycia wspaniałej przygody na trasie MEMP Kierat zapraszamy do naszej ekipy. Zapytajcie swoich kolegów, koleżanki, znajomych i krewnych. Może do głowy im nie przyszło, że mogliby włączyć się do zespołu organizacyjnego Kieratu. Preferowane są zespoły 2-3 osobowe dysponujące własnym samochodem osobowym lub terenowym, pozostałych sędziów dowieziemy samochodem na samo miejsce i odbierzemy po zakończeniu pracy punktu. Zapraszamy do współpracy. W styczniu podamy ogólne informacje o godzinach pracy poszczególnych punktów kontrolnych.


Informator dla sędziów, wolontariuszy oraz kandydatów na sędziów MEMP Kierat.

Spis treści:
1. Informacje ogólne,
2. Procedura zgłoszenia kandydata na sędziego lub wolontariusza,
3. Obowiązki patrolu sędziowskiego - instrukcja sędziowska,
4. Dokumentacja sędziowska,
5. Wyposażenie patrolu sędziowskiego,
6. Obowiązki personelu biura zawodów,
7. Dokumentacja biura zawodów,
8. Wzory upoważnień dla nieletnich wolontariuszy,
9. Ekipa sędziowska MEMP Kierat,
10. Informacje ogólne o PK na XVII MEMP Kierat 2020.

1. Informacje ogólne

Informator przeznaczony jest zasadniczo dla ekipy sędziowskiej oraz personelu biura zawodów. Do zapoznania się z zawartymi poniżej informacjami oraz wzorami dokumentów zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do zespołu organizacyjnego maratonu Kierat. Wszystkich chętnych do pracy przyjmujemy z radością do naszej ekipy.
Informator może być pouczającą lekturą również dla zawodników. Pozwoli im z większą wyrozumiałością podchodzić do pracy sędziów na trasie i w bazie zawodów oraz docenić ich wysiłek. Znajomość zasad pracy patroli sędziowskich przez zawodników może w znacznym stopniu usprawnić przebieg zawodów i pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
Maraton Kierat to ogromne wyzwanie dla zawodników. Duża liczba startujących, długi czas trwania imprezy, rozległy teren, na którym zawodnicy są rozproszeni i trudna do przewidzenia pogoda sprawiają, że jest to równie wielkie wyzwanie dla zespołu organizacyjnego, w szczególności dla kilkudziesięcioosobowej ekipy sędziowskiej.
Podstawowym zadaniem sędziów jest sprawowanie nadzoru nad przebiegiem sportowej rywalizacji na trasie zawodów i prowadzenie związanej z nią dokumentacji, jednak nie mniej ważny jest nadzór nad bezpieczeństwem zawodników w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Sędziowie wraz z osobami powołanymi do obsługi zawodników powinny służyć im pomocą w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna. W razie potrzeby są oni odpowiedzialni za udzielenie poszkodowanym zawodnikom pierwszej pomocy przedlekarskiej i nadzór nad ich bezpieczeństwem do czasu przybycia ratowników GOPR lub pogotowia ratunkowego. Sędziowie powinni udzielać zawodnikom informacji w zakresie zasad regulaminu zawodów, w razie rezygnacji zawodnika wskazać mu najdogodniejszą drogę dojścia do najbliższego środka transportu, w sytuacjach konfliktowych kontaktować się z kierownictwem zawodów.
Ekipa sędziowska podzielona jest na tzw. patrole sędziowskie liczące od 2 do 4 osób, które wykonują swoje obowiązki w miejscu startu maratonu, na punktach kontrolnych (PK) rozmieszczonych na trasie oraz na mecie.

2. Procedura zgłoszenia kandydata na sędziego lub wolontariusza

Do ekipy sędziowskiej i ekipy obsługi biura zawodów może dołączyć każdy, kto jest gotowy na co najmniej kilkanaście godzin pracy. Osoby pragnące pełnić służbę w terenie, szczególnie na punktach kontrolnych położonych "daleko od szosy" powinny wykazywać się dobrym stanem zdrowia. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na pracę w ekipie organizacyjnej. Wzór upoważnienia do pełnienia służby podczas maratonu znajduje się w p. 8.
Od kandydatów na sędziów nie wymagamy żadnych specjalnych uprawnień, ani doświadczenia w tym zakresie, choć oczywiście takie doświadczenie jest dodatkowym atutem. Mile widziane są osoby, które już Kierat znają, bo w przeszłości w nim startowały oraz znajomi, przyjaciele i członkowie rodzin zawodników, jak również wszyscy sympatycy Kieratu.
Zgłoszenia osób chętnych do pracy w ekipie sędziowskiej lub ekipie obsługi biura zawodów dokonuje się drogą mejlową na adres "kierat2004@wp.pl".
W zgłoszeniu należy podać:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia (dane konieczne do ubezpieczenia NNW),
3) adres zamieszkania (dane konieczne do ubezpieczenia NNW),
4) nr telefonu komórkowego (jeżeli posiada),
5) adres e-mail (jeżeli posiada),
6) informacje nt. preferowanego charakteru pracy (np. praca przy rejestracji, dyżur w bazie zawodów, obsługa punktu żywieniowego na trasie, sędziowanie na punkcie kontrolnym),
7) informacje nt. posiadanego własnego wyposażenia (np. namiot, samochód),
8) ewentualnie preferowany numer punktu kontrolnego, na którym kandydat chciałby pełnić służbę (należy najpierw zapoznać się z opisami PK zawartymi w p. 10).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) skan zgody rodziców (dotyczy nieletnich),
2) skan fotografii twarzy, który zostanie wykorzystany do sporządzenia identyfikatora imiennego (może to być skan zdjęcia z legitymacji lub wycinek z dowolnego ulubionego zdjęcia, najlepiej kolorowego).

3. Obowiązki patrolu sędziowskiego - instrukcja sędziowska

Każdy patrol otrzymuje na piśmie instrukcję sędziowską skladającą się z dwóch części. Część ogólna jest jednakowa dla wszystkich patroli. Można się z nią zapoznać tutaj:
Instrukcja sędziowska - część ogólna
Część szczegółowa zawiera informacje o wszystkich punktach kontrolnych na trasie, dane kontaktowe do szefów poszczególnych patroli oraz szczegółowy harmonogram pracy patrolu. Przykładową część szczegółową instrukcji można zobaczyć tutaj:
Instrukcja sędziowska - część szczegółowa (przykład)
Po zakończeniu pracy na PK, wybrane patrole sędziowskie mogą mieć wyznaczony dyżur na mecie maratonu. Oprócz rejestracji czasu pojawienia się zawodnika na mecie oraz prowadzenia karty zapisu analogicznej, jak na PK, sędziowie na mecie muszą kierować zawodników do biura obliczeniowego.
Należy pamiętać, że na mecie maratonu mogą pojawiać się równocześnie zawodnicy, którzy ukończyli marsz z kompletem punktów, jak również ci, którzy zrezygnowali wcześniej i nie przeszli pełnego dystansu maratonu. Tych drugich należy kierować bezpośrednio do biura obliczeniowego. Stację SI na mecie potwierdzają wyłącznie zawodnicy, którzy pokonali cały dystans maratonu.

4. Dokumentacja sędziowska

Podstawową dokumentacją sędziowską jest "karta zapisu" w postaci tabeli zawierającej dwie kolumny. Kartę zapisu prowadzi się na bieżąco przez cały czas pracy punktu kontrolnego. W pierwszej kolumnie wpisuje się czas przybycia zawodnika na PK, w drugiej jego numer startowy. W przypadku przybycia na punkt równocześnie większej ilości zawodników, tzw. "tramwaju", wystarczy wpisać czas przy numerze startowym pierwszego zawodnika z grupy. Będzie to oznaczało, że zawodnicy odnotowani poniżej pojawili się na punkcie o tej samej godzinie. Czas odnotowujemy z dokładnością do pełnych minut wg własnego zegarka. Synchronizację zegarków przeprowadzamy przed maratonem podczas odprawy dla sędziów. Jeżeli zawodnik zgłasza rezygnację, to przy jego numerze startowym wpisujemy dużą literę "R". Wzór karty zapisu można zobaczyć tutaj:
Karta zapisu - wzór
Dokumentację sędziowską należy prowadzić starannie. Wszystkie zapisy muszą być wyraźne i czytelne. Jeśli w karcie zapisu zdarzy się błąd (np. źle wpisany numer startowy), mylny zapis należy przekreślić pojedyńczą linią poziomą i powyżej lub w kolejnym wierszu wpisać poprawną treść. Zapisów nie wolno zamazywać lub poprawiać. Dokumentację sędziowską należy przekazać Sędziemu Głównemu lub Szefowi Biura Zawodów. Dokumentację sędziowską prowadzimy w celu kontroli przemieszczania się zawodników na trasie (względy bezpieczeństwa) i w celu awaryjnej rejestracji osiągniętych rezultatów czasowych (przypadki zagubienia karty SI przez zawodnika lub nieprawidłowego potwierdzenia PK).
Dodatkowym dokumentem prowadzonym przez sędziów dyżurujących w bazie zawodów jest "protokół rezygnacji", w którym należy odnotowywać rezygnacje zgłaszane przez zawodników telefonicznie. W protokóle tym należy wpisywać kolejno: numer startowy zawodnika, jego imię i nazwisko, numer ostatniego PK osiągniętego przez zawodnika oraz godzinę zgłoszenia rezygnacji. Uwaga! W żadnym wypadku nie należy wpisywać do protokółu godziny osiągnięcia punktu podawanej przez zawodnika. Rezultat zawodnika zostanie ustalony na podstawie karty SI zawodnika. Zapisy w "protokóle rezygnacji" powinny być uporządkowane chronologicznie w kolejności zgłoszeń. Dokument ten jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, aby uchronić się przed ewentualnym niepotrzebnym wdrażaniem akcji poszukiwawczej. Wzór "protokółu rezygnacji" można zobaczyć tutaj:
Protokół rezygnacji - wzór

5. Wyposażenie patrolu sędziowskiego

Każdy patrol sędziowski otrzymuje następujące wyposażenie:
1) Instrukcja sędziowska, komplet kart zapisu na podkładce,
2) Długopis i foliopis,
3) Stojak ze stacją SPORTident i lampionem przestrzennym,
4) Baner z linką (do rozwieszenia nad PK),
5) Lampion InO (do umieszczenia w widocznym miejscu),
6) Kamizelka odblaskowa (dla sędziego z perforatorem),
7) Worki na śmieci,
8) Prowiant i zapas wody dla sędziów,
9) Apteczka pierwszej pomocy,
10) Strzałki informacyjne (opcjonalnie),
11) Perforator (do awaryjnego potwierdzania punktów).
Sędziowie, których dyżur przypada w godzinach nocnych w terenie, powinni posiadać latarki z zapasem baterii. Jeśli punkt jest zlokalizowany w miejscu pozbawionym zadaszenia, patrol powinien dysponować namiotem lub namiotami. Posiadamy kilka sztuk dla patroli, których członkowie nie posiadają własnych namiotów. Do niektórych punktów można dojechać samochodem, dlatego posiadanie własnego samochodu przez członka patrolu jest dużym atutem. Samochód może stanowić dogodne schronienie dla sędziów w razie niepogody, pozwoli im też na samodzielny powrót do bazy po zakończeniu pracy punktu.
Sędziowie powinni być przygotowani na bardzo niskie temperatury w nocy (zapas ciepłej odzieży, śpiwór). Wszelki sprzęt biwakowy mile widziany, za wyjątkiem punktów położonych wysoko w górach, gdzie trzeba będzie to wszystko wnieść na plecach.

6. Obowiązki personelu biura zawodów

Pracę biura zawodów podzielić można na trzy etapy: rejestracja zawodników, dyżur nocny, obsługa mety zawodów.
Rejestracja zawodników rozpoczyna się na kilka godzin przed startem. Biuro rozpoczyna pracę o godzinie 12:00 w piątek, ale jego przygotowanie i odprawa dla obsługi biura odbywa się wcześniej. Pracą biura zawodów kieruje Szef Biura Zawodów. Rejestracja odbywa się równolegle przy kilku stanowiskach.
Do zadań osób pracujących przy rejestracji zawodników należy:
1. odnalezienie zawodnika na liście startowej i odnotowanie jego obecności,
2. sprawdzenie, czy zawodnik jest pełnoletni (zawodnicy powinni okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
3. odszukanie druku oświadczenia zawodnika, które po przeczytaniu musi on czytelnie podpisać (oświadczenia są ułożone alfabetycznie i pogrupowane wg kolejnych liter alfabetu),
4. sprawdzenie, czy zawodnik opłacił wpisowe w odpowiedniej wysokości,
5. wydanie zawodnikowi numeru startowego, mapy i pakietu materiałów startowych (regulamin, koszulka strunowa na mapę, smycz lub sznureczek do zawieszenia numeru, plakietka rajdowa, ew. materiały promocyjne) spakowanych w reklamówkę,
6. skierowanie zawodnika do stanowiska SPORTident celem wypożyczenia i/lub wyczyszczenia karty SI w stacji czyszczącej.
UWAGA!
# Jeżeli zawodnik jest nieletni, musi zgłosić się do rejestracji z opiekunem i oddać upoważnienie do opieki podpisane przez rodziców (z poświadczeniem autentyczności podpisu), chyba, że startuje pod opieką jednego z rodziców. Opiekun, również rodzic, musi podpisać druk zobowiązania do sprawowania opieki nad nieletnim w trakcie zawodów.
# Jeżeli zawodnik odmówi podpisania oświadczenia lub jeśli nieletni zawodnik nie posiada upoważnienia od rodziców, nie wolno wydawać mu materiałów startowych. O każdym takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić Szefa Biura Zawodów.
# Przy wyszukiwaniu oświadczeń i wydawaniu numerów startowych należy skrupulatnie sprawdzać tożsamość zawodników (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub data urodzenia), ponieważ wiele nazwisk powtarza się, a nawet zdarzają się zawodnicy o takich samych nazwiskach i imionach. Zawodnikom należy zwracać uwagę, aby przed podpisaniem oświadzcenia, sprawdzili zawarte w nim dane osobowe i aktualność numeru telefonu komórkowego.
# Wskazane jest sprawdzanie dokumentu tożsamości zgłaszających się zawodników. O okazanie dokumentu należy prosić w szczególności osoby młode, co do których może zachodzić podejrzenie, że nie mają ukończonych 18 lat. Sprawdzić, czy data urodzenia w dokumencie jest zgodna z datą na druku oświadczenia.
# Podpisane oświadczenia można sukcesywnie wypinać z segregatorów i wraz ze złożonymi upoważnieniami i zobowiązaniami zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem.
# UWAGA, ZMIANA Rejestracja zawodników odbywa się zasadniczo do godziny 17:00, jeśli jednak zawodnik spóźni się nie więcej niż 3 godziny, należy go zarejestrować i wydać numer startowy, ale uprzedzić, że za wyjątkiem kilku pierwszych punktów kontrolnych obowiązują go limity czasowe podane na mapie. Spóźniony zawodnik, w razie dotarcia do początkowych PK po ich opuszczeniu przez sędziów, potwierdza swoją obecność w sposób, który zostanie podany na odprawie.
# Zawodnicy, którzy zgłoszą się do bazy po godzinie 20:00 nie mogą być dopuszczeni do startu. Można im wydać materiały startowe i uprzedzić, że jeśli wyruszą na trasę, nie będą sklasyfikowani, a organizatorzy nie biorą za nich żadnej odpowiedzialności.
# Jeżeli zgłasza się zawodnik, którego opłata startowa nie była odnotowana, należy zażądać od niego potwierdzenia dokonania przelewu lub dowodu wpłaty wpisowego,
# Jeżeli zawodnik nie opłacił wpisowego lub opłacił je w niewłaściwej wysokości należy przed wydaniem materiałów startowych odesłać go do osoby przyjmującej wpłaty wyznaczonej przez Szefa Biura Zawodów,
# Zawodnikom zagranicznym, którzy nie mówią po polsku należy wydawać materiały startowe z regulaminem w języku angielskim.

Po zakończeniu rejestracji rozpoczyna się dyżur nocny.
Do obowiązków osób pełniących ten dyżur należy:
1. odbieranie telefonów od zawodników,
2. przyjmowanie rezygnacji telefonicznych od zawodników i odnotowywanie ich w protokole rezygnacji (patrz: rozdz. 4),
3. w razie zgłoszenia przez zawodnika wypadku lub problemów zdrowotnych, niezwłoczne skontaktowanie się z ratownikami GOPR i powiadomienie lekarza dyżurnego (przy przyjmowaniu zgłoszenia należy uzyskać jak najdokładniejsze informacje o stanie osoby poszkodowanej i miejscu zdarzenia, zapisać numer telefonu lub nr startowy zgłaszającego, tak aby GOPR mógł dotrzeć do poszkodowanego jak najszybciej i mógł z nim nawiązać kontakt, zaś ekipa medyczna mogła się przygotować na udzielenie odpowiedniej pomocy).
4. pełnienie nadzoru nad wyposażeniem biura zawodów.

Ostatnim etapem pracy biura zawodów jest dyżur na mecie zawodów.
Do obowiązków osób pełniących ten dyżur należy:
1. kierowanie zawodników do stanowiska obliczeniowego, a następnie do punktu wydawania dyplomów,
2. wydawanie zawodnikom kuponów na posiłek,
3. wypisywanie dyplomów (wynik ustala się na podstawie wydruku ze stanowiska obliczeniowego) i wydawanie ich zawodnikom ,
4. wręczanie medali zawodnikom, którzy nie mogą zostać na oficjalnym zakończeniu zawodów (wydanie medalu odnotować),
5. odbiór kart zapisu od patroli sędziowskich zjeżdżających z trasy,
6. sukcesywna kontrola przemieszczania się zawodników po trasie maratonu, zaś po zamknięciu mety upewnienie się, czy do bazy dotarli wszyscy zawodnicy, którzy wcześniej nie zgłosili rezygnacji (we współpracy z obsługą stanowiska obliczeniowego).
Osoby pełniące dyżur na mecie powinny być w stałym kontakcie z zespołem medycznym. W przypadku zgłoszenia się na metę osoby, która wymaga opieki lub konsultacji lekarskiej, należy niezwłocznie powiadomić lekarza zawodów.

7. Dokumentacja biura zawodów

Dokumentację biura zawodów można podzielić na 2 grupy dokumentów:

A. Dokumenty związane z rejestracją zawodników:
1. Lista zawodników z przydzielonymi numerami startowymi - lista startowa,
2. Segregatory z drukami oświadczeń zawodników,
3. Druki zobowiązań do sprawowania opieki nad nieletnimi.
Podpisane oświadczenia, zobowiązania i upoważnienia, jak również złożone potwierdzenia dokonania przelewu lub dowody wpłaty należy zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem, a następnie przekazać Szefowi Biura Zawodów.

B. Dokumenty związane z nadzorem nad przebiegiem zawodów:
4. Lista alfabetyczna zawodników z ich numerami startowymi i numerami telefonów,
5. Protokół rezygnacji służący do ewidencjonowania telefonicznych zgłoszeń rezygnacji zawodników,
6. Tabela wstępnych wyników zawodów uzupełniana sukcesywnie w miarę zgłaszania się do biura zawodników, którzy ukończyli rywalizację (prowadzi obsługa stanowiska obliczeniowego).
Protokół rezygnacji wraz z kartami zapisu od sędziów punktowych i sędziów na mecie należy zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem, a następnie przekazać Szefowi Biura Zawodów.

8. Wzory upoważnień dla nieletnich wolontariuszy

Osoby nieletnie, które chciałyby podczas maratonu Kierat pomagać przy obsłudze zawodów lub pracować w ekipie sędziowskiej muszą posiadać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych.
Poniżej znajdują się wzory druków:
1. Zgoda rodziców na pracę jako wolontariusz podczas MEMP Kierat,
2. Zgoda rodziców na sędziowanie podczas MEMP Kierat,
3. Zgoda rodziców na sędziowanie podczas MEMP Kierat (dla członków ZS Strzelec OSW).

9. Ekipa sędziowska

Czekam na potwierdzenie obecności na XVI MEMP Kierat 2019.
Wiem, że część sędziów z naszego składu będzie nieobecna.
Zapraszam nowych kandydatów do naszej ekipy - czekam na zgłoszenia.
Sędzia Główny - Andrzej SochońSędzia Główny
Budowniczy Trasy
Andrzej Sochoń


Sędzia Pomocniczy
Szef Biura Zawodów
Tomasz Baranowski


Sędzia 003
Katarzyna
Sochoń


Sędzia 014
Krzysztof
Wójtowicz


Sędzia 020
Jacek
Porębski


Sędzia 022
Mariusz
Pytel


Sędzia 025
Karol
Natonek


Sędzia 045
Alina
Bubel


Sędzia 046
Michał
Bubel


Sędzia 120
Karol
Pytel


Sędzia 132
Krzysztof
Sowa


Sędzia 133
Kacper
Kordeczka


Sędzia 135
Grzegorz
Cygal


Sędzia 137
Dawid
Jarosz


Sędzia 145
Nebret
Semaw Wenda


Sędzia 147
Marcin
Garbacz


Sędzia 148
Piotr
Domiter


Sędzia 149
Paweł
Sejmej


Sędzia 154
Kamil
Smoroński


Sędzia 161
Tomasz
Drzyzga


Sędzia 169
Karolina
Malarz


Sędzia 170
Jakub
Ogórek


Sędzia 171
Małgorzata
Sułkowska-Konopka


Sędzia 172
Dawid
Konopka


Sędzia 173
Natalia
Konopka


Sędzia 174
Andrzej
Osyszko


Sędzia 182
Paweł
Sobczak


Sędzia 186
Aneta
Kolarz


Sędzia 196
Renata
Sułkowska-Wójtowicz


Sędzia 197
Wojciech
Wójtowicz


Sędzia 198
Jakub
Wójtowicz


Sędzia 199
Alicja
Malarz


Sędzia 201
Barbara
Fride


Sędzia 202
Jacek
Kamiński


Sędzia 203
Bartosz
Zalewski


Sędzia 204
Wiktoria
Sacha


Sędzia 205
Aleksandra
Kęska


Sędzia 206
Alicja
Kaptur


Sędzia 207
Jurek
Ranosz


Sędzia 208
Grzegorz
Wojtowicz


Sędzia 209
Małgorzata
Mękarska


Sędzia 210
Kamil
Kubowicz


Sędzia 211
Artur
Grabowski


Sędzia 212
Elżbieta
Ścibior


Sędzia 213
Dorota
Korzeb


Sędzia 214
Karolina
Wenczuk


Sędzia 215
Dominik
Wąchała


Sędzia 216
Szymon
Górszczyk


Sędzia 217
Damian
Grucel


Sędzia 218
Rafał
Duchnik


Sędzia 219
Irena
Wenczuk


Sędzia 220
Agata
Woryna


Sędzia 221
Kinga
Sadura10. Informacje ogólne o PK na XVII MEMP Kierat 2020 już wkrótce...

początek strony