Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT
International Extreme Walking Marathon KIERAT
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
Wolontariat
Wyniki
Galeria
Mapy
ArchiwumPrzed sprawdzeniem komunikatów odśwież stronę

odśwież

OSTATNIE ZMIANY:


22.05.2023 - uzupełnienie składu patroli
21.05.2023 - korekta składu patroli
20.05.2023 - uzupełnienie składu patroli
19.05.2023 - uzupełnienie składu patroli
17.05.2023 - korekta składu patroli
16.05.2023 - uzupełnienie personelu biura maratonu
15.05.2023 - uzupełnienie składu patroli i obsługi biura
14.05.2023 - uzupełnienie składu patroli
13.05.2023 - uzupełnienie składu patroli
12.05.2023 - uzupełnienie składu patroli
09.05.2023 - zmiany w składzie patroli i godzinach dyżurów na mecie
08.05.2023 - kolejne zgłoszenia i zmiana obsady PK
07.05.2023 - uzupełnienie składu patroli
06.05.2023 - uzupełnienie składu patroli, komunikat nr 3
29.04.2023 - kolejne zgłoszenia i propozycje obsady PK
24.04.2023 - komunikat nr 2
11.04.2023 - pierwsze zgłoszenia składu patroli
25.03.2023 - komunikat nr 1

KOMUNIKAT NR 3/2023
06.05.2023

Czynimy starania o uzyskanie zgody nadleśnictwa na dojazd samochodem terenowym na dwa punkty kontrolne wymagający przejazdu przez lasy PGL LP. Niezależnie od tego, czy taką zgodę uzyskamy, sędziowie przydzieleni do obsługi PK 14 podjęli się również obsługi PK3. W związku z tym zarówno PK 3, jak i PK 14 będzie obsługiwał patrol C w rozszerzonym składzie.
Sędziowie pełniący dyżur nocny w bazie maratonu będą stanowili patrol L.

KOMUNIKAT NR 2/2023
24.04.2023

W związku z brakiem uzyskania zgody nadleśnictwa na dojazd samochodem terenowym na dwa punkty kontrolne, zmieniła się charakterystyka pracy patroli B i C. Patrol B będzie miał szczególnie trudne zadania do wykonania (wymagana dobra kondycja i duża wytrzymałość). Ostatni punkt kontrolny na trasie będzie obsługiwał patrol L, a nie, jak to było pierwotnie planowane, patrol C.

KOMUNIKAT NR 1/2023
25.03.2023

Rozpoczynamy rekrutację sędziów do obsady punktów kontrolnych na XVIII MEMP KIERAT 2023. Wszystkich chętnych do przeżycia wspaniałej przygody na trasie MEMP Kierat zapraszamy do naszej ekipy. Zapytajcie swoich kolegów, koleżanki, znajomych oraz krewnych. Może do głowy im nie przyszło, że mogliby włączyć się do zespołu organizacyjnego Kieratu. Preferowane są zespoły dwuosobowe dysponujące własnym samochodem osobowym lub terenowym, pozostałych sędziów dowieziemy samochodem na samo miejsce i odbierzemy po zakończeniu pracy punktu. Zapraszamy do współpracy.
W celu usprawnienia potwierdzania punktów przez uczestników maratonu sędziowie nie będą musieli prowadzić przez cały czas pracy dokumentacji w postaci karty zapisu. Ich funkcja będzie ograniczona do nadzoru nad porządkiem i działaniem stacji SportIdent oraz udzielania ewentualnej pomocy maratończykom w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Karta zapisu będzie prowadzona tylko w razie awarii systemu SI, zagubienia karty SI przez uczestnika lub jego rezygnacji z dalszego uczestnictwa w maratonie.
Na dwóch punktach usytuowane będą wodopoje, na drugim z nich będą serwowane również gorące napoje.
Charakterystyka punktów jest już zaktualizowana.


Informator dla sędziów, wolontariuszy oraz kandydatów na sędziów MEMP Kierat.

Spis treści:
1. Informacje ogólne,
2. Procedura zgłoszenia kandydata na sędziego lub wolontariusza,
3. Obowiązki patrolu sędziowskiego - instrukcja sędziowska,
4. Dokumentacja sędziowska,
5. Wyposażenie patrolu sędziowskiego,
6. Obowiązki personelu biura maratonu,
7. Dokumentacja biura maratonu,
8. Wzory upoważnień dla nieletnich wolontariuszy,
9. Ekipa sędziowska MEMP Kierat,
10. Informacje ogólne o PK na XVIII MEMP Kierat 2023.

1. Informacje ogólne

Informator przeznaczony jest zasadniczo dla ekipy sędziowskiej oraz personelu biura maratonu. Do zapoznania się z zawartymi poniżej informacjami oraz wzorami dokumentów zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do zespołu organizacyjnego maratonu Kierat. Wszystkich chętnych do pracy przyjmujemy z radością do naszej ekipy.
Informator może być pouczającą lekturą również dla uczestników maratonu. Pozwoli im z większą wyrozumiałością podchodzić do pracy sędziów na trasie i w bazie maratonu oraz docenić ich wysiłek. Znajomość zasad pracy patroli sędziowskich przez uczestników może w znacznym stopniu usprawnić przebieg imprezy i pozwoli na uniknięcie nieporozumień.
Maraton Kierat to ogromne wyzwanie dla maratończyków. Duża liczba startujących, długi czas trwania imprezy, rozległy teren, na którym uczestnicy są rozproszeni i trudna do przewidzenia pogoda sprawiają, że jest to równie wielkie wyzwanie dla zespołu organizacyjnego, w szczególności dla kilkudziesięcioosobowej ekipy sędziowskiej.
Podstawowym zadaniem sędziów jest sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem imprezy na trasie maratonu, prowadzenie dokumentacji i nadzór nad bezpieczeństwem uczestników w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Sędziowie wraz z osobami powołanymi do obsługi uczestników powinny służyć im pomocą w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna. W razie potrzeby są oni odpowiedzialni za udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy przedlekarskiej i nadzór nad ich bezpieczeństwem do czasu przybycia ratowników GOPR lub pogotowia ratunkowego. Sędziowie powinni udzielać uczestnikom informacji w zakresie zasad regulaminu maratonu, w razie rezygnacji uczestnika wskazać mu najdogodniejszą drogę dojścia do najbliższego środka transportu, w sytuacjach konfliktowych kontaktować się z kierownictwem imprezy.
Ekipa sędziowska podzielona jest na tzw. patrole sędziowskie liczące od 2 do 4 osób, które wykonują swoje obowiązki w miejscu startu maratonu, na punktach kontrolnych (PK) rozmieszczonych na trasie oraz na mecie.

2. Procedura zgłoszenia kandydata na sędziego lub wolontariusza

Do ekipy sędziowskiej i ekipy obsługi biura maratonu może dołączyć każdy, kto jest gotowy na co najmniej kilkanaście godzin pracy. Osoby pragnące pełnić służbę w terenie, szczególnie na punktach kontrolnych położonych "daleko od szosy" powinny wykazywać się dobrym stanem zdrowia. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na pracę w ekipie organizacyjnej. Wzór upoważnienia do pełnienia służby podczas maratonu znajduje się w p. 8.
Od kandydatów na sędziów nie wymagamy żadnych specjalnych uprawnień, ani doświadczenia w tym zakresie, choć oczywiście takie doświadczenie jest dodatkowym atutem. Mile widziane są osoby, które już Kierat znają, bo w przeszłości w nim startowały oraz znajomi, przyjaciele i członkowie rodzin uczestników, jak również wszyscy sympatycy Kieratu.
Zgłoszenia osób chętnych do pracy w ekipie sędziowskiej lub ekipie obsługi biura maratonu dokonuje się drogą mejlową na adres "kierat2004@wp.pl".
W zgłoszeniu należy podać:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia (dane konieczne do ubezpieczenia NNW),
3) adres zamieszkania (dane konieczne do ubezpieczenia NNW),
4) nr telefonu komórkowego (jeżeli posiada),
5) adres e-mail (jeżeli posiada),
6) informacje nt. preferowanego charakteru pracy (np. praca przy rejestracji, dyżur w bazie maratonu, obsługa punktu żywieniowego na trasie, sędziowanie na punkcie kontrolnym),
7) informacje nt. posiadanego własnego wyposażenia (np. namiot, samochód),
8) ewentualnie preferowany numer punktu kontrolnego, na którym kandydat chciałby pełnić służbę (należy najpierw zapoznać się z opisami PK zawartymi w p. 10).
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) skan zgody rodziców (dotyczy nieletnich),
2) skan fotografii twarzy, który zostanie wykorzystany do sporządzenia identyfikatora imiennego (może to być skan zdjęcia z legitymacji lub wycinek z dowolnego ulubionego zdjęcia, najlepiej kolorowego).

3. Obowiązki patrolu sędziowskiego - instrukcja sędziowska

Każdy patrol otrzymuje na piśmie instrukcję sędziowską skladającą się z dwóch części. Część ogólna jest jednakowa dla wszystkich patroli. Można się z nią zapoznać tutaj:
Instrukcja sędziowska - część ogólna
Część szczegółowa zawiera informacje o wszystkich punktach kontrolnych na trasie, dane kontaktowe do szefów poszczególnych patroli oraz szczegółowy harmonogram pracy patrolu. Przykładową część szczegółową instrukcji można zobaczyć tutaj:
Instrukcja sędziowska - część szczegółowa (przykład)
Po zakończeniu pracy na PK, wybrane patrole sędziowskie mogą mieć wyznaczony dyżur na mecie maratonu. Oprócz rejestracji czasu pojawienia się maratończyka na mecie oraz prowadzenia karty zapisu analogicznej, jak na PK, sędziowie na mecie muszą kierować uczestników do biura obliczeniowego.
Należy pamiętać, że na mecie maratonu mogą pojawiać się równocześnie uczestnicy, którzy ukończyli marsz z kompletem punktów, jak również ci, którzy zrezygnowali wcześniej i nie przeszli pełnego dystansu maratonu. Tych drugich należy kierować bezpośrednio do biura obliczeniowego. Stację SI na mecie potwierdzają wyłącznie uczestnicy, którzy pokonali cały dystans maratonu.

4. Dokumentacja sędziowska

Podstawową dokumentacją sędziowską jest "karta zapisu" w postaci tabeli zawierającej dwie kolumny. W przypadku awarii systemu SI kartę zapisu prowadzi się na bieżąco przez cały czas pracy punktu kontrolnego. W pierwszej kolumnie wpisuje się czas przybycia uczestnika na PK, w drugiej jego numer startowy. W przypadku przybycia na punkt równocześnie większej ilości uczestników, tzw. "tramwaju", wystarczy wpisać czas przy numerze startowym pierwszego uczestnika z grupy. Będzie to oznaczało, że uczestnicy odnotowani poniżej pojawili się na punkcie o tej samej godzinie. Czas odnotowujemy z dokładnością do pełnych minut wg własnego zegarka. Synchronizację zegarków przeprowadzamy przed maratonem podczas odprawy dla sędziów. Jeżeli uczestnik zgłasza rezygnację, to przy jego numerze startowym wpisujemy dużą literę "R". Wzór karty zapisu można zobaczyć tutaj:
Karta zapisu - wzór
W przypadku sprawnie działającego systemu SI, do karty zapisu wpisujemy tylko pierwszych maratończyków, którzy pojawili się na punkcie (co najmniej trzech mężczyzn i trzy kobiety), wszystkich uczestników zgłaszających rezygnację lub zgubienie karty SI oraz uczestników, którzy dotrą do punktu w ostatniej godzinie jego pracy.
Dokumentację sędziowską należy prowadzić starannie. Wszystkie zapisy muszą być wyraźne i czytelne. Jeśli w karcie zapisu zdarzy się błąd (np. źle wpisany numer startowy), mylny zapis należy przekreślić pojedyńczą linią poziomą i w kolejnym wierszu wpisać poprawną treść. Zapisów nie wolno zamazywać lub poprawiać. Dokumentację sędziowską należy przekazać Sędziemu Głównemu lub Szefowi Biura Maratonu. Dokumentację sędziowską prowadzimy w celu kontroli przemieszczania się uczestników na trasie (względy bezpieczeństwa) i w celu awaryjnej rejestracji osiągniętych rezultatów czasowych (przypadki zagubienia karty SI przez uczestnika).
Dodatkowym dokumentem prowadzonym przez sędziów dyżurujących w bazie maratonu jest "protokół rezygnacji", w którym należy odnotowywać rezygnacje zgłaszane przez uczestników telefonicznie. W protokóle tym należy wpisywać kolejno: numer startowy uczestnika, jego imię i nazwisko, numer ostatniego PK osiągniętego przez uczestnikaa oraz godzinę zgłoszenia rezygnacji. Uwaga! W żadnym wypadku nie należy wpisywać do protokółu godziny osiągnięcia punktu podawanej przez uczestnika. Rezultat uczestnika zostanie ustalony na podstawie jego karty SI. Zapisy w "protokóle rezygnacji" powinny być uporządkowane chronologicznie w kolejności zgłoszeń. Dokument ten jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, aby uchronić się przed ewentualnym niepotrzebnym wdrażaniem akcji poszukiwawczej. Wzór "protokółu rezygnacji" można zobaczyć tutaj:
Protokół rezygnacji - wzór

5. Wyposażenie patrolu sędziowskiego

Każdy patrol sędziowski otrzymuje następujące wyposażenie:
1) Instrukcja sędziowska, komplet kart zapisu na podkładce,
2) Długopis i foliopis,
3) Stojak ze stacją SPORTident i lampionem przestrzennym,
4) Baner z linką (do rozwieszenia nad PK),
5) Lampion InO (do umieszczenia w widocznym miejscu),
6) Kamizelka odblaskowa (dla sędziego z perforatorem),
7) Worki na śmieci,
8) Prowiant i zapas wody dla sędziów,
9) Apteczka pierwszej pomocy,
10) Strzałki informacyjne (opcjonalnie),
11) Perforator (do awaryjnego potwierdzania punktów).
Sędziowie, których dyżur przypada w godzinach nocnych w terenie, powinni posiadać latarki z zapasem baterii. Jeśli punkt jest zlokalizowany w miejscu pozbawionym zadaszenia, patrol powinien dysponować namiotem lub namiotami. Posiadamy kilka sztuk dla patroli, których członkowie nie posiadają własnych namiotów. Do niektórych punktów można dojechać samochodem, dlatego posiadanie własnego samochodu przez członka patrolu jest dużym atutem. Samochód może stanowić dogodne schronienie dla sędziów w razie niepogody, pozwoli im też na samodzielny powrót do bazy po zakończeniu pracy punktu.
Sędziowie powinni być przygotowani na bardzo niskie temperatury w nocy (zapas ciepłej odzieży, śpiwór). Wszelki sprzęt biwakowy mile widziany, za wyjątkiem punktów położonych wysoko w górach, gdzie trzeba będzie to wszystko wnieść na plecach.

6. Obowiązki personelu biura maratonu

Pracę biura maratonu podzielić można na trzy etapy: rejestracja uczestników, dyżur nocny, obsługa mety maratonu.
Rejestracja uczestników rozpoczyna się na kilka godzin przed startem. Biuro rozpoczyna pracę o godzinie 12:00 w piątek, ale jego przygotowanie i odprawa dla obsługi biura odbywa się wcześniej. Pracą biura maratonu kieruje Szef Biura Maratonu.
Do zadań osób pracujących przy rejestracji uczestników należy:
1. odnalezienie uczestnika na liście startowej i odnotowanie jego obecności,
2. w razie wątpliwości sprawdzenie, czy uczestnik jest pełnoletni (uczestnicy powinni okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
3. odebranie wypełnionego i podpisanego oświadczenia uczestnika maratonu,
4. sprawdzenie, czy wszystkie dane zostały wpisane i w razie potrzeby uzupełnienia, odesłanie na koniec kolejki,
5. wydanie uczestnikowi numeru startowego, mapy i pakietu materiałów startowych (regulamin, koszulka strunowa na mapę, smycz lub sznureczek do zawieszenia numeru, plakietka rajdowa, ew. materiały promocyjne) spakowanych w reklamówkę,
6. skierowanie uczestnika do stanowiska SPORTident celem wypożyczenia i/lub wyczyszczenia karty SI w stacji czyszczącej.
UWAGA!
# Jeżeli uczestnik jest nieletni, musi zgłosić się do rejestracji z opiekunem i oddać upoważnienie do opieki podpisane przez rodziców (z poświadczeniem autentyczności podpisu), chyba, że startuje pod opieką jednego z rodziców. Opiekun, również rodzic, musi podpisać druk zobowiązania do sprawowania opieki nad nieletnim w trakcie maratonu.
# Jeżeli uczestnik odmówi podpisania oświadczenia lub jeśli nieletni uczestnik nie posiada upoważnienia od rodziców, nie wolno wydawać mu materiałów startowych.
O każdym takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić Szefa Biura Maratonu.
# Przy odbieraniu oświadczeń i wydawaniu numerów startowych należy skrupulatnie sprawdzać tożsamość uczestników (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub data urodzenia), ponieważ wiele nazwisk powtarza się, a nawet zdarzają się uczestnicy noszący takie samo nazwisko i imię.
# Wskazane jest sprawdzanie dokumentu tożsamości zgłaszających się uczestników.
O okazanie dokumentu należy prosić w szczególności osoby młode, co do których może zachodzić podejrzenie, że nie mają ukończonych 18 lat. Sprawdzić, czy data urodzenia w dokumencie jest zgodna z datą na druku oświadczenia.
# Odebrane oświadczenia wraz ze złożonymi upoważnieniami i zobowiązaniami zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem.
# UWAGA Rejestracja uczestników odbywa się zasadniczo do godziny 17:00, jeśli jednak uczestnik spóźni się nie więcej niż 3 godziny, należy go zarejestrować i wydać numer startowy, ale uprzedzić, że za wyjątkiem kilku pierwszych punktów kontrolnych obowiązują go limity czasowe podane na mapie. Spóźniony uczestnik, w razie dotarcia do początkowych PK po ich opuszczeniu przez sędziów, potwierdza swoją obecność w sposób, który zostanie podany na odprawie.
# Uczestnicy, którzy zgłoszą się do bazy po godzinie 20:00 nie mogą być dopuszczeni do startu. Można im wydać materiały startowe i uprzedzić, że jeśli wyruszą na trasę, nie będą sklasyfikowani, a organizatorzy nie biorą za nich żadnej odpowiedzialności.
# Jeżeli zgłasza się uczestnik, którego opłata startowa nie była odnotowana, należy zażądać od niego potwierdzenia dokonania przelewu lub dowodu wpłaty wpisowego,
# Jeżeli uczestnik nie opłacił wpisowego lub opłacił je w niewłaściwej wysokości należy przed wydaniem materiałów startowych odesłać go do osoby wyznaczonej przez Szefa Biura Maratonu,
# Uczestnikom zagranicznym, którzy nie mówią po polsku należy wydawać materiały startowe z regulaminem w języku angielskim.

Po zakończeniu rejestracji rozpoczyna się dyżur nocny.
Do obowiązków osób pełniących ten dyżur należy:
1. odbieranie telefonów od maratończyków,
2. przyjmowanie rezygnacji telefonicznych od maratończyków i odnotowywanie ich w protokole rezygnacji (patrz: rozdz. 4),
3. w razie zgłoszenia przez uczestnika wypadku lub problemów zdrowotnych, niezwłoczne skontaktowanie się z ratownikami GOPR i powiadomienie członka ekipy medycznej (przy przyjmowaniu zgłoszenia należy uzyskać jak najdokładniejsze informacje o stanie osoby poszkodowanej i miejscu zdarzenia, zapisać numer telefonu lub nr startowy zgłaszającego, tak aby GOPR mógł dotrzeć do poszkodowanego jak najszybciej i mógł z nim nawiązać kontakt, zaś ekipa medyczna mogła się przygotować na udzielenie odpowiedniej pomocy).
4. pełnienie nadzoru nad wyposażeniem biura maratonu.

Ostatnim etapem pracy biura maratonu jest dyżur na mecie.
Do obowiązków osób pełniących ten dyżur należy:
1. kierowanie maratończyków do stanowiska obliczeniowego, a następnie do punktu wydawania dyplomów,
2. wydawanie uczestnikom kuponów na posiłek,
3. wypisywanie dyplomów (wynik ustala się na podstawie wydruku ze stanowiska obliczeniowego) i wydawanie ich uczestnikom,
4. wręczanie medali uczestnikom, którzy nie deklarują chęci ich otrzymania podczas uroczystości zakończenia imprezy,
5. odbiór kart zapisu od patroli sędziowskich zjeżdżających z trasy,
6. sukcesywna kontrola przemieszczania się uczestników po trasie maratonu, zaś po zamknięciu mety upewnienie się, czy do bazy dotarli wszyscy uczestnicy, którzy wcześniej nie zgłosili rezygnacji (we współpracy z obsługą stanowiska obliczeniowego).
Osoby pełniące dyżur na mecie powinny być w stałym kontakcie z zespołem medycznym. W przypadku zgłoszenia się na metę osoby, która wymaga opieki lub konsultacji lekarskiej, należy niezwłocznie powiadomić członka ekipy medycznej.

7. Dokumentacja biura maratonu

Dokumentację biura maratonu można podzielić na 2 grupy dokumentów:

A. Dokumenty związane z rejestracją uczestników:
1. Lista uczestników z przydzielonymi numerami startowymi - lista startowa,
2. Zapasowe druki oświadczeń uczestników maratonu oraz zobowiązań do sprawowania opieki nad nieletnimi dla osób, które zapomniały je wydrukować i wypełnić przed zgłoszeniem się do biura.
Podpisane oświadczenia, zobowiązania i upoważnienia, jak również złożone potwierdzenia dokonania przelewu lub dowody wpłaty należy zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem, a następnie przekazać Szefowi Biura Maratonu.

B. Dokumenty związane z nadzorem nad przebiegiem maratonu:
3. Lista alfabetyczna uczestników z ich numerami startowymi i numerami telefonów,
4. Protokół rezygnacji służący do ewidencjonowania telefonicznych zgłoszeń rezygnacji uczestników,
5. Tabela wstępnych wyników maratonu uzupełniana sukcesywnie w miarę zgłaszania się do biura uczestników, którzy ukończyli rywalizację (prowadzi obsługa stanowiska obliczeniowego).
Protokół rezygnacji wraz z kartami zapisu od sędziów punktowych i sędziów na mecie należy zabezpieczyć przed zagubieniem lub zniszczeniem, a następnie przekazać Szefowi Biura Maratonu.

8. Wzory upoważnień dla nieletnich wolontariuszy

Osoby nieletnie, które chciałyby podczas maratonu Kierat pomagać przy obsłudze maratonu lub pracować w ekipie sędziowskiej muszą posiadać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli nie skompletujemy zespołu sędziowskiego i zespołu obsługi biura spośród kandydatów pełnoletnich, poprosimy Was o pomoc. Konieczne będzie przedstawienie druku zgody rodziców.
Poniżej znajdują się wzory druków:
1. Zgoda rodziców na pracę jako wolontariusz podczas MEMP Kierat,
2. Zgoda rodziców na sędziowanie podczas MEMP Kierat,
3. Zgoda rodziców na sędziowanie podczas MEMP Kierat (dla członków ZS Strzelec).

9. Ekipa sędziowska

Czekam na potwierdzenie obecności na XVIII MEMP Kierat 2023.
Wiem, że część sędziów z naszego składu będzie nieobecna.
Zapraszam nowych kandydatów do naszej ekipy - czekam na zgłoszenia.
Sędzia Główny - Andrzej SochońSędzia Główny
Budowniczy Trasy
Andrzej Sochoń


Sędzia Pomocniczy
Szef Biura Maratonu
Tomasz Baranowski

A PK 1/12


Sędzia 045
Alina B.


Sędzia 235
Aleksandra W.


Sędzia 261
Kamila B.


Sędzia 262
Katarzyna F.

B PK 2/13


Sędzia 242
Maksymilian P.


Sędzia 263
Dawid M.


Sędzia 265
Julia W.


Sędzia 266
Mikołaj S.

C PK 3/14


Sędzia 022
Mariusz P.


Sędzia 120
Karol P.


Sędzia 122
Rafał B.


Sędzia 269
Aneta D.

D PK 4


Sędzia 247
Maciej K.


Sędzia 245
Jakub B.


Sędzia 281
Wiktor K.

E PK 5


Sędzia 014
Krzysztof W.


Sędzia 172
Dawid K.


Sędzia 173
Natalia K.


Sędzia 196
Renata S.-W.


Sędzia 197
Wojciech W.


Sędzia 198
Jakub W.

F PK 6


Sędzia 240
Rafał C.


Sędzia 243
Jakub S.


Sędzia 257
Weronika M.


Sędzia 258
Oliwia P.


Sędzia 264
Tatiana T.

G PK 7


Sędzia 226
Przemysław M.


Sędzia 279
Mikołaj M.


Sędzia 282
Dawid P.

H PK 8


Sędzia 020
Jacek P.


Sędzia 166
Izabela O.


Sędzia 174
Andrzej O.


Sędzia 268
Joanna C.


Sędzia 285
Arkadiusz S.

I PK 9


Sędzia 002
Jan S.


Sędzia 012
Agnieszka K.


Sędzia 280
Paweł A.


Sędzia 283
Wiktor M.

J PK 10


Sędzia 256
Bartłomiej S.


Sędzia 237
Marcin P.


Sędzia 253
Kinga R.


Sędzia 260
Amelia S.

K PK 11


Sędzia 184
Dariusz D.


Sędzia 267
Magdalena W.

L BAZA


Sędzia 203
Bartosz Z.


Sędzia 259
Biruk T.


Sędzia 284
Kamila P.

BIURO


Sędzia 223
Halina B.


Sędzia 225
Kinga B.


Sędzia 270
Dominika S.


Sędzia 271
Wojciech P.


Sędzia 272
Izabela W.


Sędzia 273
Adriana M.


Sędzia 274
Wiktoria O.


Sędzia 275
Katarzyna B.


Sędzia 276
Natalia M.


Sędzia 277
Aleksandra W.


Sędzia 278
Natalia K.

OBSŁUGA MEDYCZNA


Katarzyna P.10. Informacje ogólne o PK na XVIII MEMP Kierat 2023

Uwaga! Podane czasy pracy patroli są orientacyjne. Chodzi o pokazanie przybliżonego czasu przebywania w terenie. Początkowe punkty trasy będą wymagały krótkiej lecz intensywnej pracy, końcowe pozwolą na chwile relaksu, ale wymagają dużej wytrwałości.
Wyjazd na większość punktów odbywa się z dużym wyprzedzeniem. Wszyscy sędziowie powinni stawić się najpóźniej na godz. 16:00 w piątek na odprawę dla sędziów.
Opis "dojazd samochodem terenowym/osobowym" oznacza, że do punktu można dojechać samochodem. Patrole nie posiadające własnego środka transportu zostaną na miejsce dowiezione terenówką lub busem organizatora a po pracy zwiezione do bazy, natomiast dysponujące własnym samochodem, dopilotowane na miejsce (po pracy wrócą do bazy samodzielnie).
Opis "możliwy dojazd w okolicę punktu" oznacza, że dojście do punktu jest bardzo krótkie. Patrole będą dowiezione lub dopilotowane w rejon PK i doprowadzone na miejsce przez Sędziego Głównego.
Opis "punkt bez dojazdu" oznacza, że do punktu trzeba dojść (z reguły dość daleko oraz wysoko). W składzie tych patroli będzie co najmniej jedna osoba pełniąca rolę pilota znającego lokalizację i drogę dojścia do punktu. Patrole będą dowiezione na miejsce samochodem terenowym lub odpowiednio wcześnie do tzw. punktu zbornego, skąd samodzielnie dojdą do PK. Po pracy schodzą do tego samego punktu zbornego, skąd zwozimy je do bazy.
Opis "wskazane posiadanie namiotu" oznacza, że na punkcie namiot jest niezbędny, ale mamy ich tylko kilka sztuk, więc wskazane jest posiadanie własnego sprzętu biwakowego.
W roku 2023 powinny być najwyżej dwa "punkty bez dojazdu".
Mamy nadzieję, że będziemy w stanie dowieźć sędziów na pozostałe punkty.

Poniżej charakterystyka punktów kontrolnych na XVIII MEMP Kierat 2023, proponowany skład patroli sędziowskich i orientacyjny harmonogram pracy.
Sędzia Główny Andrzej Sochoń

Skład patrolu A: S045 Alina, S235 Aleksandra, S261 Kamila, S262 Katarzyna;
praca patrolu na PK1 od godz. 18:00 do 21:30 (piątek),
dojazd samochodem osobowym;
praca patrolu na PK12 od godz. 2:00 do 19:30 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu B: S242 Maksymilian, S263 Dawid, S265 Julia, S266 Mikołaj;
praca patrolu na PK2 od godz. 18:30 do 23:30 (piątek),
punkt bez dojazdu, dojście pieszo ok. 50 min.;
praca patrolu na PK13 od godz. 2:30 do 21:00 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu C: S022 Mariusz, S120 Karol, S122 Rafał, S269 Aneta, ???;
praca patrolu na PK3 od godz. 19:00 (piątek) do 01:00 (sobota),
punkt bez dojazdu, dojście pieszo ok. 1 godz.;
praca patrolu na PK14 od godz. 3:00 do 23:00 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu D: S247 Maciej, S245 Jakub, S281 Wiktor;
praca patrolu na PK4 od godz. 19:30 (piątek) do 3:00 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu E: S014 Krzysztof, S172 Dawid, S173 Natalia,
S196 Renata, S197 Wojciech, S198 Jakub;
praca patrolu na PK5 od godz. 20:00 (piątek) do 5:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym lub busem (wodopój);

Skład patrolu F: S240 Rafał, S243 Jakub, S257 Weronika, S258 Oliwia, S264 Tatiana;
praca patrolu na PK6 od godz. 21:00 (piątek) do 7:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym lub busem (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu G: S226 Przemek, S279 Mikołaj, S282 Dawid;
praca patrolu na PK7 od godz. 22:00 (piątek) do 09:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu H: S020 Jacek, S166 Izabela, S174 Andrzej,
S268 Joanna, S285 Arkadiusz;
praca patrolu na PK8 od godz. 23:00 (piątek) do 12:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym;

Skład patrolu I: S002 Jan, S012 Agnieszka, S280 Paweł, S283 Wiktor;
praca patrolu na PK9 od godz. 00:00 do 14:00 (sobota),
dojazd samochodem osobowym lub busem (wodopój);

Skład patrolu J: S256 Bartłomiej, S237 Marcin, S253 Kinga, S260 Amelia;
praca patrolu na PK10 od godz. 00:30 do 15:30 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu K: S184 Dariusz, S267 Magdalena;
praca patrolu na PK11 od godz. 01:30 do 18:30 (sobota),
dojazd samochodem terenowym (wskazane posiadanie namiotu);

Skład patrolu L: S203 Bartosz, S259 Biruk, S284 Kamila;
dyżur nocny w bazie maratonu
praca od godz. 19:45 (piątek) do 8:15 (sobota).

Meta w szkole w Słopnicach od godz. 3:00 do 24:00,
dyżury (dwuosobowe) na mecie:
od 08:00 do 12:15 - patrol E;
od 12:00 do 16:15 - patrol D;
od 16:00 do 21:15 - patrol F;
od 21:00 do ostatniego zawodnika - patrol L;

Obsługa biura zawodów:
(UWAGA - praca od godz. 12:00 w piątek, odprawa ok. godz. 10:00)
S223 Halina, S225 Kinga, S270 Dominika, S271 Wojciech, S272 Izabela, S273 Adriana,
S274 Wiktoria, S275 Katarzyna, S276 Natalia, S277 Aleksandra, S278 Natalia;

Obsługa medyczna w bazie: piel. dypl. Halina Surdziel, S250 Katarzyna P.

Skład patroli może być skorygowany na odprawie.
Sędziowie z patroli D, E, F i G, którzy będą się czuli na siłach, mogą być wysłani na PK12, PK13 i PK14 jako druga zmiana w sobotę po południu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Większość punktów kontrolnych znajduje się w otwartym terenie poza budynkami. Ponieważ czas pracy większości patroli jest bardzo długi i obejmuje godziny nocne i poranne, należy przygotować się na bardzo niskie temperatury. Należy zabrać bardzo ciepłą odzież, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby którykolwiek z sędziów narzekał, że było mu za gorąco, a na dokuczliwy chłód nad ranem narzekali niemal wszyscy. Należy liczyć się z tym, że nie na każdym punkcie będzie możliwe rozpalenie ogniska. W maju dzień może być upalny, więc trzeba mieć duży zapas wody na własny użytek oraz odzież i nakrycie głowy chroniące przed słońcem. Zapewniamy podstawowy prowiant dla sędziów, ale należy pamiętać o zabraniu go na punkt kontrolny.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji, piszcie na adres: kierat2004@wp.pl.

Sędzia Główny - Andrzej Sochoń

początek strony